Organisatie

Het PGE kent een structuur die het best omschreven kan worden aan de hand van de volgende vier groepen:

Zoals in de statuten is vastgelegd, wordt het PGE geleid door het PGE-bestuur.

Bestuur

Het bestuur is het beleidsvormende en beleidsbepalende orgaan van het PGE, maar vervult die taak niet vanuit een ivoren toren. De PGE-werkgroepen en de professionele ondersteuners adviseren en assisteren het bestuur bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
Bovendien hebben de werkgroepen een grote mate van autonomie op hun beleidsterrein. De afstemming vindt plaats door de jaarlijks opgestelde werkplannen van bestuur en werkgroepen.
Het PGE-bestuur vergadert maandelijks. Naast de rechtstreekse externe contacten van de werkgroepen vertegenwoordigt het bestuur vaak het PGE naar gemeente en andere organisaties. In 2001 hebben het PGE en de gemeente Eindhoven voor het eerst een convenant afgesloten waarin afspraken gemaakt worden om samen te werken aan een Eindhovense samenleving waarin mensen met een handicap en/of chronische ziekte gelijkwaardig kunnen delen in alle rechten, plichten en mogelijkheden. Het laatste convenant dateert van 2013. In het voorjaar van 2016 is naar aanleiding van de ratificatie van het VN-Verdrag door de gemeente Eindhoven aan PGE gevraagd het voortouw te nemen om te komen tot een Plan van Aanpak van Inclusief Beleid dat binnen alle beleidsterreinen (zowel Ruimtelijk als Sociaal Domein en het beleid t.a.v. arbeidsparticipatie) geïmplementeerd wordt. Overeenkomstig de uitgangspunten van de VN- paragraaf zullen de inhoudelijke doelen in overleg met de doelgroep of hun vertegenwoordigers geformuleerd worden. De PGE-werkzaamheden zullen in de nabij toekomst gestuurd worden door de inhouden, zoals in het Plan van Aanpak vastgesteld worden.

Het PGE heeft als uitgangspunt dat mensen met een handicap of chronische ziekte zelf het beste weten wat goed voor hen is. Daarom juicht het PGE het toe dat de zorg en dienstverlening hun aanbod steeds meer afstemmen op de vraag van de cliënt. Het PGE gaat mee met deze ontwikkeling, het werkt namelijk met werkgroepen, waarin mensen met en zonder functiebeperking actief zijn. Zij onderzoeken, geven advies, stimuleren, traceren, oefenen druk uit zowel binnen het PGE richting bestuur en andere werkgroepen als ook buiten het PGE, richting gemeente Eindhoven en andere instanties en organisaties in Eindhoven waar de belangen van mensen met een functiebeperking behartigd moeten worden.
Er zijn drie werkgroepen die elk op een bepaald beleidsterrein actief zijn. De werkgroepen vormen een zeer belangrijk onderdeel van het PGE. Daarnaast voert PGE op projectbasis ook een aantal activiteiten uit.

 

Gemeente Eindhoven als bondgenoot

Het PGE ziet de gemeente Eindhoven als haar belangrijkste bondgenoot. De verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen met een handicap of chronische ziekte evenveel kansen en mogelijkheden hebben als andere burgers, wordt immers steeds meer aan de gemeente overgelaten. Het is dus enorm belangrijk dat de gemeente heel goed op de hoogte blijft van alle – letterlijke en figuurlijke – obstakels die gehandicapte of chronisch zieke mensen tegenkomen.

 

Samenwerking met andere organisaties

Het PGE is voorstander van het aangaan van samenwerking met andere organisaties. In dit verband moet ook de “Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg” genoemd worden. In deze commissie zijn naast de gemeente en het PGE ook het Overleg Van Ouderenorganisaties (OVO), www.ovoeindhoven.nl, Stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven(OVAA) www.ovaa-eindhoven.nl, Kansplus/PhiladelphiaSupport regio Eindhoven-Helmond,  www.kansplus-sien.nl belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, de Regionale Cliëntenorganisatie (RCO); belangenbehartiging Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang vertegenwoordigd. Ook al wijzigt het inspraakmodel van de gemeente Eindhoven m.i.v. 1 januari 2017; voor uitvoering van haar activiteiten zal PGE, indien inhoudelijk gewenst, erop uit zijn om samenwerking met anderen aan te gaan.


Nieuws

Onderscheiding voor vrijwilligers Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven

Wethouder Renate Richters heeft op woensdag 12 juni in totaal zes gemeentelijke vrijwilligersonderscheidingen uitgereikt. Die waren voor Mevr. G. Goedhart-Kantelberg…

Lees meer...

PGE en studenten toetsen gebouwen TU/e op toegankelijkheid

Twee achtereenvolgende maandagen in mei testten enkele TU/e-studenten en vrijwilligers van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven de gebouwen Atlas, Matrix…

Lees meer...

Gebarentolk bij crisissituaties mooie eerste stap

Minister Grapperhaus heeft toegezegd gebarentolken in te zetten bij crisissituaties. Dit is een mooie eerste stap. Uiteindelijk moet alle overheidsinformatie…

Lees meer...

Privacyverklaring Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE)
Realisatie en ontwerp website: Stichting Supportpunt Eindhoven